Przejdź do treści
Powrót

KBF oraz Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) zainicjowały współpracę!

6 marca Krakowskie Biuro Festiwalowe i Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) podpisały w Pałacu Potockich porozumienie o współpracy. Pierwsze wspólne przedsięwzięcia to spotkanie w Aptece Designu inaugurujące powstanie prac dyplomowych MAK oraz wizja lokalna na Wesołej – oba wydarzenia odbyły się 9 marca.

Jak deklarują obie strony, celem współpracy jest wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku, potencjału i pozycji obu instytucji w zakresie organizacji prac dyplomowych realizowanych w ramach Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK). Prace te będą poświęcone tematowi zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa, a w szczególności rewitalizacji dzielnicy kreatywnej Wesoła.

W imieniu obu podmiotów list intencyjny podpisali: dyrektorka KBF Carolina Pietyra oraz Tomasz Bergier – kierownik Studiów Podyplomowych MAK i pracownik naukowy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jednym z pierwszych działań w ramach porozumienia o współpracy było spotkanie inaugurujące powstanie prac dyplomowych MAK, które odbyło się 9 marca w Aptece Designu. W wydarzeniu udział wzięli studenci MAK oraz przedstawiciele miejskich instytucji i spółek: Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wodociągów Miasta Krakowa, MPO Kraków, Zarządu Zieleni Miejskiej, Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz KBF.

Międzyuczelniana Akademia Klimatu, zwana w skrócie MAK, to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. MAK to kompleksowa oferta studiów podyplomowych skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studia te zostały opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych. Za aspekty techniczne odpowiedzialna jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za ekonomiczne i biznesowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za przyrodnicze i humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski.

Krakowskie Biuro Festiwalowe to miejska instytucja kultury znana między innymi z organizacji wydarzeń, takich jak Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie czy Sacrum Profanum. Swoje cele statutowe – m.in. tworzenie zróżnicowanej, kulturotwórczej i konkurencyjnej oferty odpowiadającej najnowszym trendom w kulturze – instytucja realizuje, będąc m.in. współgospodarzem Pałacu Potockich. Ponadto, wspólnie z mieszkańcami, gośćmi oraz działającymi w Krakowie partnerami i przedsiębiorcami, instytucja wspiera zrównoważony rozwój miasta. KBF jako gospodarz Apteki Designu realizuje również zadanie rewitalizacji Wesołej: poszpitalnego obszaru, który ma w przyszłości przekształcić się w dzielnicę kreatywną Krakowa.

Podpisując porozumienie o współpracy, KBF zobowiązało się do merytorycznego wsparcia procesu realizacji prac dyplomowych MAK – działania te rozpoczęło podczas spotkania inaugurującego ich powstanie, które miało miejsce 9 marca 2024 roku w Aptece Designu – oraz uczestnictwie w prezentacji i obronie prac dyplomowych, które odbędą się 15 czerwca 2024 roku. Ponadto KBF będzie aktywnie informować o procesie powstawania prac dyplomowych prac dyplomowych MAK w swoich kanałach komunikacyjnych.

„Jesteśmy pewni, że nowa międzyobszarowa perspektywa aż trzech uczelni pozwoli w złożony sposób spojrzeć na Wesołą, a przygotowane prace dyplomowe wskażą konkretne kierunki realizacji. Wesoła jest miejscem otwartym, sprzyjającym wytchnieniu, ale przede wszystkim jest miejscem, które pozwala na prototypowanie i wdrażanie kolejnych rozwiązań, zgodnie z podejściem protopijnym. Z myślą o naszym mieście i jego mieszkańcach” – zapewnia dyrektorka KBF Carolina Pietyra.

Druga strona zadeklarowała natomiast organizację procesu przygotowania prac dyplomowych MAK zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności ze wsparciem merytorycznym zapewnionym przez zespół promotorski reprezentujący uczelnie tworzące studia MAK. Tematyka prac dyplomowych MAK zostanie dostosowana do realnych potrzeb i wyzwań lokalnych.

„Kulturalno-kreatywna dzielnica Wesoła to idealne studium dla tegorocznych prac dyplomowych. Na jej terenie ogniskują się niezwykle zróżnicowane i interdyscyplinarne zagadnienia, które tworzą ramy dla dziedzin naukowych istotnych z punktu widzenia uczelni tworzących MAK – mówi prof. Tomasz Bergier. – Nie mam wątpliwości, że realizacja prac będzie świetną okazją do aplikacji i ugruntowania wiedzy, którą przekazujemy studentom MAK” – dodaje.

KBF oraz MAK zobowiązały się również w ramach współpracy do prowadzenia działań popularyzujących naukę, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń.

Wspierają nas

Miasto Kraków
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Unia Europejska
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter