Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

KBF zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kbf.krakow.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 25.08.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2020

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na brak w części filmów tłumaczeń na Polski Język Migowy dla osób głuchych oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.  Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Linki prowadzące do podstron serwisów otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnym oknie.

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności (używać maksymalnie dwóch kolorów i nie stosować kapitalijek).

Oświadczenie sporządzono dnia 25.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Zając – mail: barbara.zajac@kbf.krakow.pl, tel./SMS: 604 483 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

KBF: mieści się w lokalizacjach:

ul. Wygrana 2

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)
Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc
Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku
Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

Pawilon Wyspiańskiego, plac Wszystkich Świętych 2:
Dojazd: Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej) obok klasztoru Franciszkanów.
cena: 80 zł/doba lub 8 zł/h
parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00
Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych, ok. 100 metrów od budynku
wejście od ul. Grodzkiej: brak progów, szerokie drzwi
wejście od pl. Wszystkich Świętych: stopnie, brak podjazdu dla wózków
W budynku znajduje się winda. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. Toaleta na I piętrze (przy sali konferencyjnej) nie jest dostępna dla osób na wózkach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

Centrum Kongresowe ICE Kraków: informacja o dostępności budynku znajduje się TUTAJ.

 

 

Powiśle 11
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toalety (płatne) na zewnątrz budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – posiadają oznaczenia i szerokie drzwi wejściowe. UWAGA! Aby dostać się do samego budynku, trzeba pokonać strome schody. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z podjazdu.
Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF
Projekt i realizacja

Subscribe to our newsletter