Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę zatytułowanego „Druk map InfoKraków na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2020 roku”.

 1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 2. Najkorzystniejsza oferta.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę numer 3 złożoną przez Drukarnię Leyko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków. Oferta została złożona przez wykonawcę niewykluczonego z postępowania. Oferta stanowi ofertę z najniższą ceną i otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Pozostałe złożone oferty:
  a) oferta numer 1 złożona przez Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin. Oferta otrzymała 77,58 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena;
  b) oferta numer 2 złożona przez „Know – How” Piotr Kaczmarczyk, ul. Podchruście 17, 32-085 Modlnica. Oferta otrzymała 71,27 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena;
  c) oferta numer 4 złożona przez Paweł Kruk Drukarnia Golden Graf, ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków. Oferta otrzymała 63,42 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena;
  d) oferta numer 5 złożona przez Unidruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków. Wykonawca został wykluczony z postępowania.
 2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Kraków, 08.10.2020

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Numer sprawy: DP-271-11/2020

Tytuł postępowania: DRUK MAP INFOKRAKÓW NA POTRZEBY KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO W 2020 ROKU.


Tryb postępowania: zapytanie o cenę


INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 97 135,41 zł
 2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach  płatności zawartych w tych ofertach:

1) Oferta numer 1 złożona przez Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin

Cena oferty: 118 326,00  zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.

2) Oferta numer 2 złożona przezKnow – How” Piotr Kaczmarczyk, ul. Podchruście 17, 32-085 Modlnica

 Cena oferty: 128 800,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.

3) Oferta numer 3 złożona przez Drukarnia Leyko spółka z o o., ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków

Cena oferty: 91 807,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.

4) Oferta  numer 4 złożona przez Paweł Kruk Drukarnia Golden Graf, ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków

Cena oferty: 144 743,38 zł brutto Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.

5) Oferta numer 5 złożona przez Unidruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków

Cena oferty: 103 320,00 zł brutto Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.

Kraków, dnia. 10.09.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF
Partner