Zamówienia publiczne

Numer sprawy: DP-271-18/2020

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby instalacji multimedialnej w ramach wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W trakcie procedowania przedmiotowego postępowania doszło do istotnej zmiany okoliczności związanej z nowymi restrykcjami dotyczącymi walki z pandemią koronawirusa ogłoszonymi w dniu 17 grudnia 2020 r. przez Ministra Zdrowia, które zakładają m.in. wprowadzenie od 28 grudnia br. „kwarantanny narodowej” oraz wprowadzenia zakazu przemieszczania się od godziny 19.00 w Sylwestra do godziny 6.00 w Nowy Rok a także zakazu gromadzenia się powyżej 5 osób. Informacje dotyczące planowanych obostrzeń opublikowane zostały m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia
Najnowsze obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne i wprowadzenie „narodowej kwarantanny” od 28 grudnia ma realny wpływ na realizację w/w zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wynajem urządzeń multimedialnych, oświetleniowych oraz nagłośnieniowych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby wykonania instalacji multimedialnej na Rynku Głównym w Krakowie w terminie 31.12.2020 r.- 1.01.2021 r. w ramach wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie.
Mając na względzie niemożność przewidzenia wprowadzenia ww. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, uniemożliwiających realizację zamówienia w zakresie, terminie i na zasadach określonych w dokumentacji postępowania, Zamawiający zmuszony był podjąć decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Kraków, 18.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-18/2020
Tytuł postępowania: Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby instalacji multimedialnej w ramach wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 276 001,62 zł brutto
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) Oferta numer 1 złożona przez Visualsupport Michał Płócienniak, ul. Jesionowa 15/1, 30-221 Kraków. Cena: 208 485,00 zł, Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Kryterium: Zapewnienie ekranu o jasności minimum 5000cd/m2: TAK, Kryterium: Zapewnienie ekranu o wysokim kontraście poprzez zastosowanie czarnych lamp LED lub wysokich daszków / masek (minimum 3mm od powierzchni lamp):TAK, Kryterium: zapasowe moduły ekranu diodowego: TAK.

Kraków, dnia. 10.12.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-18/2020
Nazwa: Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby instalacji multimedialnej w ramach wydarzenia Sylwester 2020 w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2020 r. pod numerem: 760026-N-2020.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2020r. o godz. 10:30.
Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 02.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner