Zamówienia publiczne

Wynajem nagłośnienia na potrzeby opery Orfeo&Majnun organizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-4/2020

Tytuł postępowania: Wynajem nagłośnienia na potrzeby opery Orfeo&Majnun organizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

W dniu 13 marca 2020 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Szczegóły w załączeniu.

Kraków, dnia 13 marca 2020 r.

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 67.650,00 zł brutto.

2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:

1) oferta numer 1 złożona przez Audio-Tech Wojciech Lipczyński, ul. Karola Łowińskiego 5z, 31-752 Kraków, woj. małopolskie. Cena oferty – 54.833,40 zł brutto, zapewnienie zapasowej konsolety nagłośnieniowej – tak, zapewnienie kompletu zapasowych mikrofonów – tak, zapewnienie realizatora monitorów posługującego się językiem angielskim w sposób komunikatywny – tak, zapewnienie na czas montażu, prób, koncertów i demontażu 4 techników nagłośnieniowych posługujących się językiem angielskim w sposób komunikatywny. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.

2) oferta numer 2 złożona przez Zakład Usług Elektroakustycznych Marek Suberlak, os. Handlowe 2/55, 31-935 Kraków, woj. małopolskie. Cena oferty – 37.850,00 zł brutto, zapewnienie zapasowej konsolety nagłośnieniowej – tak, zapewnienie kompletu zapasowych mikrofonów – tak, zapewnienie realizatora monitorów posługującego się językiem angielskim w sposób komunikatywny – tak, zapewnienie na czas montażu, prób, koncertów i demontażu 3 techników nagłośnieniowych posługujących się językiem angielskim w sposób komunikatywny. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kraków, dnia 2 marca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lutego 2020 r. pod numerem: 515072-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 9:00.

Szczegóły w załączeniu.

Kraków, dnia 21 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania:

Wynajem nagłośnienia na potrzeby opery Orfeo&Majnun organizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-4/2020

Tytuł postępowania: Wynajem nagłośnienia na potrzeby opery Orfeo&Majnun organizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawą.

2. Najkorzystniejsza oferta:
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę numer 2 złożoną przez Marka Suberlaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Suberlak Zakład Usług Elektroakustycznych, os. Handlowe 2/55, 31-935 Kraków, woj. małopolskie. Oferta została złożona przez wykonawcę niewykluczonego z postępowania. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – 100 pkt, w tym w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowej konsolety nagłośnieniowej – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie kompletu zapasowych mikrofonów – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe realizatora monitorów – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe osób – 10,00 pkt. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W przedmiotowym postępowaniu złożono również następującą ofertę:
Oferta numer 1 złożona przez Wojciecha Lipczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Audio-Tech Wojciech Lipczyński, ul. Karola Łowińskiego 5z, 31-752 Kraków, woj. małopolskie. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – 81,42 pkt, w tym w kryterium cena – 41,42 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowej konsolety nagłośnieniowej – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie kompletu zapasowych mikrofonów – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe realizatora monitorów – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe osób – 10,00 pkt.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.

5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Kraków, 6 marca 2020 r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF