Zamówienia publiczne

 Znak sprawy: DP-271-20/2020

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego”.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

 

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.12.2020r. do godz. 10:30 w postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Cena złożonej oferty (395 209,84 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( 278 506,69 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

 Kraków, 15.12.2020

 

 

 

                      

 

 

                                                  

                                                                

 

 

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Numer sprawy: DP-271-20/2020

Tytuł postępowania: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

 


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 278 506,69 zł brutto
  2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach  płatności zawartych w tych ofertach:

1) Oferta numer 1 złożona przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań. Cena: 395 209,84 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin dostawy: nie później niż do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Kraków, dnia. 14.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-20/2020
Nazwa: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Zamawiający Krakowskie Biuro Festiwalowe na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 08.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-20/2020
Nazwa: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby
Krakowskiego Biura Festiwalowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2020 r. pod numerem: 761369-N-2020.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020r. o godz. 10:30.
Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 04.12.2020r.

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner