Zamówienia publiczne

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

98 500,00 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Pliki do pobrania:

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

w związku z dostrzeżoną omyłką w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dokonuje sprostowania omyłki w dacie jednego z pokazów:

było – 23.06.2021

powinno być – 23.07.2021.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner