Zamówienia publiczne

Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego (postępowanie w dwóch częściach)

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-3/2020

Tytuł postępowania: Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby opery Orfeo&Majnun Część 2 zamówienia Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2020

W dniu 13 marca 2020 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Szczegóły w załączeniu.

Kraków, dnia 13 marca 2020 r.

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 104.550,00 zł brutto, w tym:
  a) na część 1 zamówienia: 43.050,00 zł brutto;
  b) na część 2 zamówienia: 61.500,00 zł brutto.
 2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
  1) oferta numer 1 złożona przez Studio Techniki Oświetleniowej Sławomir Broszkiewicz, os. Na Skarpie 43/10, 31-911 Kraków, woj. małopolskie. Oferta złożona na obydwie części zamówienia. Część 1 zamówienia: cena oferty – 45.510,00 zł brutto, zapewnienie zapasowej konsolety – tak, zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolet – tak, zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – tak, zapewnienie na czas montażu, prób, koncertów i demontażu 4 techników oświetleniowców posługujących się językiem angielskim w sposób komunikatywny. Część 2 zamówienia – 84.870,00 zł brutto, zapewnienie zapasowej konsolety – tak, zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolet – tak, zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – tak, zapewnienie na czas montażu, prób, koncertów i demontażu 4 techników oświetleniowców posługujących się językiem angielskim w sposób komunikatywny. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.
  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kraków, dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2020 r. pod numerem: 514190-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 9:00.

Szczegóły w załączeniu.

Kraków, dnia 19 lutego 2020 r.

Pliki do pobrania:

Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego (postępowanie w dwóch częściach)

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-3/2020

Tytuł postępowania: Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby opery Orfeo&Majnun Część 2 zamówienia Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawą.
 2. Najkorzystniejsza oferta w części 1 zamówienia: Za najkorzystniejszą ofertę w części 1 zamówienia uznano ofertę numer 1 złożoną przez Sławomira Broszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Techniki Oświetleniowej Sławomir Broszkiewicz, os. Na Skarpie 43/10, 31-911 Kraków, woj. małopolskie. Oferta została złożona przez wykonawcę niewykluczonego z postępowania. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – 100 pkt, w tym w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowej konsolety – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolet – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe osób – 10,00 pkt. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. W postępowaniu na część 1 zamówienia nie wpłynęła ponadto żadna inna oferta.
 4. Najkorzystniejsza oferta w części 2 zamówienia: Za najkorzystniejszą ofertę w części 2 zamówienia uznano ofertę numer 1 złożoną przez Sławomira Broszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Techniki Oświetleniowej Sławomir Broszkiewicz, os. Na Skarpie 43/10, 31-911 Kraków, woj. małopolskie. Oferta została złożona przez wykonawcę niewykluczonego z postępowania. Oferta otrzymała łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – 100 pkt, w tym w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowej konsolety – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolet – 10,00 pkt, w kryterium zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – 10,00 pkt, w kryterium kwalifikacje zawodowe osób – 10,00 pkt. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 5. W postępowaniu na część 2 zamówienia nie wpłynęła ponadto żadna inna oferta.
 6. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Kraków, 6 marca 2020 r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF