Zamówienia publiczne

Numer sprawy: DP-271-17/2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanym

 

Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

do  marca 2023 roku.

 

Część 1 – Usługi sprzątania  Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie

Część 2 – Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie

 

 

  1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
  2. Wybrano następującą ofertę:

 

Numer części Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
1 2 Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 233 798,40 zł brutto
2 2 Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 51 902,64 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrane oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów.

 

 

  1. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część
1 Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina 1, 2
2 Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 1, 2

 

 

 

  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
  Liczba punktów w kryterium cena (80%) Liczba punktów w kryterium

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%)

Razem
Część 1    
Oferta 2: Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  

 

 

80,00

 

 

 

20,00

 

 

 

100,00

Oferta 1: Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina  

 

70,75

 

 

20,00

 

 

90,75

  Liczba punktów w kryterium cena (80%) Liczba punktów w kryterium

Doświadczenie

(20%)

Razem
Część 2
Oferta 2: Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  

 

 

80,00

 

 

 

20,00

 

 

 

100,00

Oferta 1:Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina  

 

60,98

 

 

20,00

 

 

80,98

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, każda powyższa oferta otrzymała punkty w kryterium oceny ofert zgodnie ze sposobem ich przyznawania, określonym w Specyfikacji.

 

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.
  2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Kraków, dnia 24.03.2021r.

 

Pliki do pobrania:

1. Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
616.383,00 zł brutto, w tym:
a) na część I zamówienia: 540.000,00 zł brutto;
b) na część II zamówienia: 76.383,00 zł brutto.
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) oferta numer 1 złożona przez Usługową Spółdzielnię Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina, woj. małopolskie. Oferta złożona na obydwie części zamówienia. Część I zamówienia: cena oferty – 264.351,60 zł brutto. Część II zamówienia: cena oferty – 68.080,50 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.
2) oferta numer 2 złożona przez Impel System Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, woj. dolnośląskie i Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, woj. dolnośląskie. Oferta złożona na obydwie części zamówienia. Część I zamówienia: 233.798,40 zł brutto. Część II zamówienia: 51.902,64 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kraków, dnia 26 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania:

DP-271-17/2020

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do  marca 2023 roku. Część 1 – Usługi sprzątania  Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie Część 2 – Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

 

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegóły w załączniku.

Kraków, 11.01.2021r.

 

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-17/2020
Nazwa: Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku.
Część 1 – Usługi sprzątania Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie. Część 2 – Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod numerem: 776316-N-2020.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2021r. o godz. 10:30.
Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 31.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner