Zamówienia publiczne

Numer sprawy: DP-271-19/2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę zatytułowanym

Druk katalogu powystawowego Krakowskiego Salonu Sztuki.

 

1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
2. Najkorzystniejsza oferta.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę numer 2 złożoną przez Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin. Oferta została złożona przez wykonawcę niewykluczonego z postępowania. Oferta stanowi ofertę z najniższą ceną i otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Pozostałe złożone oferty:
1) oferta numer 1 złożona przez Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin. Oferta otrzymała 95,80 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena.
4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.
5. Zestawienie punktacji ofert złożonych w postępowaniu przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu i niepodlegających odrzuceniu:

oferta numer 1 Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin, cena 32 550,00 zł brutto, cena(100%)-  95,80%, suma- 95,80 pkt
oferta numer 2 Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin, cena- 31 185,00 zł brutto, cena (100%)- 100%, suma- 100 pkt

7. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Kraków, 17.12.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-19/2020
Tytuł postępowania: Druk katalogu powystawowego Krakowskiego Salonu Sztuki.

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 500,00 zł brutto
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) Oferta numer 1 złożona przez Comernet Sp. zo.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin.
Cena oferty: 32 550,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.
2) Oferta numer 2 złożona przez Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin
Cena oferty: 31 185,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.
Kraków, dnia. 11.12.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner