Zamówienia publiczne

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-22/2020
Tytuł postępowania: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 353 403,84 zł brutto
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) Oferta numer 1 złożona przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań. Cena: 371 519,37 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin dostawy: nie później niż do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Oferta numer 2 złożona przez KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia. Cena: 402 859,16 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin dostawy: nie później niż do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Kraków, dnia. 23.12.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-22/2020

Nazwa: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby

Krakowskiego Biura Festiwalowego.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2020 r. pod numerem: 767141-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączeniu.

 

 

Kraków, 15.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner dla Krakowa
Partner dla Krakowa
Partner Strategiczny
Mecenas KBF
Partner