Zamówienia publiczne

Numer sprawy: DP-271-22/2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanym

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

1. Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o odrzuceniu ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1) Nazwa: Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) wskazania nazwy producenta oraz modelu. Wykonawca w złożonej ofercie nie wskazał w poz. 7, 11, 12 oraz 13 nazwy producenta oraz modelu zaoferowanego sprzętu/oprogramowania. 2) Nazwa- KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Uzasadnienie faktyczne: Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Wykonawca zobowiązany był w formularzu oferty podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) za wykonanie zamówienia obliczoną zgodnie z tabelą nr 1. Wykonawca w formularzu oferty wpisał cenę brutto oraz jednocześnie wskazał, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek podatkowy w stosunku do poz. 12 i poz. 13 (tabela nr 1). Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 dotyczących treści przedstawionej oferty tj. Zamawiający zapytał czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca w odpowiedzi z dnia 30.12.2020r. oświadczył, iż wybór oferty nie będzie prowadził do obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz wskazał, iż w poz. 12 i poz. 13 tabela nr 1 zostały wskazane błędne kwoty. Tym samym Wykonawca przyznał, że doszło do błędu w obliczaniu ceny, co powoduje, że oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jednocześnie poinformował Zamawiającego, że wprowadza poprawki w cenie oferty czyli ustalił nową treść oferty, już po terminie otwarcia ofert. Jest to ingerencja w treść oferty, co jest niedopuszczalne.

2. W konsekwencji, Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Kraków, 21.01.2021r

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-22/2020
Tytuł postępowania: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 353 403,84 zł brutto
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) Oferta numer 1 złożona przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań. Cena: 371 519,37 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin dostawy: nie później niż do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Oferta numer 2 złożona przez KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia. Cena: 402 859,16 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin dostawy: nie później niż do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Kraków, dnia. 23.12.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-22/2020

Nazwa: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby

Krakowskiego Biura Festiwalowego.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2020 r. pod numerem: 767141-N-2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączeniu.

 

 

Kraków, 15.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner