Zamówienia publiczne
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego „Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie”

1. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), zwanej dalej Ustawą.
2. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
3.Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu wpłynęły w terminie następujące oferty:
1) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp oferta została odrzucona.
2) Sigma Sp. z o.o., ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole – na podstawie 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oferta została odrzucona.
3) Mikomax 2- Meble Biurowe Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 21B, 53-653 Wrocław- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp oferta została odrzucona.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Kraków, dnia 12 marca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

Numer sprawy: DP-271-23/2020

Tytuł postępowania: Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie.


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 504 300,00 zł brutto
  2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach  płatności zawartych w tych ofertach:

1) Oferta numer 1 złożona przez Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Cena: 283 047,60 zł brutto, w tym cena pakietu świadczeń rozliczana w formie kompensaty: 100 000,00 zł brutto, cena rozliczana w formie pieniężnej: 183 047,60 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin wykonania: do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2) Oferta numer 2 złożona przez Sigma Sp. z o.o., ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole, Cena: 309 391,74 zł brutto, w tym cena pakietu świadczeń rozliczana w formie kompensaty: 100 000,00 zł brutto, cena rozliczana w formie pieniężnej: 209 391,74 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin wykonania: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3) Oferta numer 3 złożona przez Mikomax 2- Meble Biurowe Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 21B, 53-653 Wrocław, Cena: 684 881,74 zł brutto, w tym cena pakietu świadczeń rozliczana w formie kompensaty: 100 000,00 zł brutto, cena rozliczana w formie pieniężnej: 584 881,75 zł brutto. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy, Termin wykonania: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

 

 

 

Kraków, dnia. 07.01.2021r.

 

Pliki do pobrania:

Numer sprawy DP-271-23/2020

Kraków, dnia 05.01.2021r.

 

 

 

Do Wykonawców

 

 

dotyczy: postępowania na „Dostawę mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie.

 

 

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Biura Festiwalowego działając podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

 

1)      pkt III.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20/Bracka 2 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 1a i 1b do SIWZ. Zdjęcia pomieszczeń, które zostaną wyposażone w meble znajdują się pod linkiem https://drive.biurofestiwalowe.pl/s/sWQdzqJkY5jB8z4

 

Pliki do pobrania:

Numer sprawy DP-271-23/2020

Kraków, dnia 05.01.2021r.

 

 

 

Do Wykonawców

 

 

dotyczy: postępowania na „Dostawę mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie.

 

 

       Działając w imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Biura Festiwalowego działając podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

 

1)   pkt XII.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

nr postępowania: DP-271-23/2020

 

Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20/Bracka 2 w Krakowie

 Nie otwierać przed dniem 7 stycznia 2021 r. roku, godz. 11.00

 

2)  pkt XIII.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura – nie później niż do dnia 7 stycznia 2021 roku, do godz. 10.30

3)  pkt XIII.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2021  roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (1 piętro) w siedzibie Zamawiającego – ul. Wygrana 2, Kraków.

 

Zmiana SIWZ wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pliki do pobrania:

Znak sprawy: DP-271-23/2020
Nazwa: Dostawa mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2020 r. pod numerem: 770961-N-2020
Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2021r. o godz. 10:30.
Szczegóły w załączeniu.

Kraków, 23.12.2020r.

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner