Zamówienia publiczne

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę „Druk katalogu powystawowego Krakowskiego Salonu Sztuki”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DP-271-16/2020
Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.11.2020 r. do godz. 10:30 w postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W związku z tym, niezbędne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

 

Pliki do pobrania:

Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Numer sprawy: DP-271-16/2020
Tytuł postępowania: Druk katalogu powystawowego Krakowskiego Salonu Sztuki.

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

INFORMACJA Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 500,00 zł brutto
2. Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacjami o cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w tych ofertach:
1) Oferta numer 1 złożona przez Petit – Skład – Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy- Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin
Cena oferty: 31 185,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. Okres gwarancji i warunki płatności: nie dotyczy.
Kraków, dnia. 24.11.2020r.

 

Pliki do pobrania:

Wspierają nas

Partner
Partner Strategiczny
Mecenas Firma Suempol
Partner